NSO Interactive Dashboard

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นรายจังหวัด
สถิติการปลูกข้าวของไทย
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทย ระดับภาค จังหวัด
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในประเทศไทย รายจังหวัด
สัดส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อประชากร
หนี้สินของครัวเรือนในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
สถิติการศึกษาในระบบโรงเรียนไทย ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
สถิติสถานศึกษา ครู/อาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย รายจังหวัด
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน)
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
สถิติบุคลากรและศาสนสถานทางศาสนาในประเทศไทย
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากรและครัวเรือนไทย รายไตรมาส
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก