NSO Interactive Dashboard

สถิติการปลูกข้าวของไทย
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก
สถิติบุคลากรและศาสนสถานทางศาสนาในประเทศไทย
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย
ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  รายไตรมาส
สถิติเงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย
สถานการณ์เงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
สถิติประชากรจากการทะเบียน
สถิติหญิงและชาย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากร (จากการทะเบียน)
สถิติหญิงและชาย ด้านประชากรจากการทะเบียน
โครงสร้างกำลังแรงงาน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี
สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรและครัวเรือนไทย
สถิติการศึกษาในระบบโรงเรียนไทย ในกรุงเทพ และส่วนภูมิภาค
สถิติสถานศึกษา ครู/อาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค