NSO Interactive Dashboard

สถิติสถานศึกษา ครู/อาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียนจำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
สถิติการศึกษาในระบบโรงเรียนไทย ในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค
สถิติภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทย ระดับภาค จังหวัด
สถิติหนี้สินของครัวเรือนในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  รายไตรมาส
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี
ปริมาณขยะมูลฝอย
โครงสร้างกำลังแรงงาน
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปี พ.ศ. 2551 - 2561
สถิติประชากรจากการทะเบียน
สถิติคดียาเสพติดของประเทศไทย
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 - 2560
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2554 - 2562
COVID-19 สถิติ  | อัพเดท ยอดผู้ติดเชื้อ
สัดส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อประชากร