NSO Interactive Dashboard

สถิติจำนวนราย และจำนวนหลังของผู้ได้รับอนุญาติให้ก่อสร้าง จำแนกตามปีทั่วประเทศ และภาค
การใช้อินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการ
แนวโน้มการอ่านหนังสือของประชากร จำแนกตามปี กลุ่มอายุ และเพศ
ผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ จำแนกโดย เพศ และกลุ่มอายุ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากร จำแนกโดยภาค เพศ และระดับการศึกษา
การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรและครัวเรือนไทย
สถิติการปลูกข้าวของไทย
สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย
สถานการณ์สุขภาพของประชากร
สำรวจที่พักแรม