NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส 2554 - 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 21-09-2563
2ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี 2556 - 2560 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 21-09-2563