NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย 2552 - 2563 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 28-05-2564