NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย 2552 - 2562 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 02-11-2563