NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สถิติเงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย 2553 - 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 28-09-2563
2สถานการณ์เงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 2553 - 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 28-09-2563