NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สถิติเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย 2553 - 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 26-03-2564
2สถานการณ์เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 2553 - 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 26-03-2564