NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1โครงสร้างกำลังแรงงาน 2556 - 2562 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 30-06-2563