NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1ปริมาณขยะมูลฝอย 2553 - 2562 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10-09-2563