NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สถิติสถานศึกษา ครู/อาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค 2552 - 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 29-09-2563
2สถิติการศึกษาในระบบโรงเรียนไทย ในกรุงเทพ และส่วนภูมิภาค 2552 - 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 25-09-2563