NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สถิติบุคลากรและศาสนสถานทางศาสนาในประเทศไทย 2552 - 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 22-05-2563