NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สถิติหญิงและชาย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากร (จากการทะเบียน) 2553 - 2563 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 22-03-2564
2สถิติหญิงและชาย ด้านประชากรจากการทะเบียน 2553 - 2563 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 22-03-2564