NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทย ระดับภาค จังหวัด 2552 - 2562 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 24-09-2563
2หนี้สินของครัวเรือนในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 2552 - 2562 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 24-09-2563
3รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในประเทศไทย รายจังหวัด 2552 - 2562 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 24-09-2563
4ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย รายจังหวัด 2552 - 2562 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 24-09-2563