โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ผลสำรวจผลกระทบด้านเศรษฐกิจ