โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19