NSO Interactive Dashboard

สถิติจำนวนราย และจำนวนหลังของผู้ได้รับอนุญาติให้ก่อสร้าง จำแนกตามปีทั่วประเทศ และภาค