NSO Interactive Dashboard
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปี พ.ศ. 2551 - 2561
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 - 2560
สำรวจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์
ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชากรกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติจำนวนราย และจำนวนหลังของผู้ได้รับอนุญาติให้ก่อสร้าง จำแนกตามปีทั่วประเทศ และภาค
การใช้อินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการ
การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
สำรวจที่พักแรม