NSO Interactive Dashboard

สถิติจำนวนราย จำนวนหลัง และพื้นที่ก่อสร้าง ของผู้ได้รับอนุญาติให้ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรือน และ มิใช้อาคารโรงเรือน