NSO Interactive Dashboard
111
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2554 - 2562
COVID-19 สถิติ  | อัพเดท ยอดผู้ติดเชื้อ
สำรวจกระเป๋าตังค์คนไทย
การบริโภคอาหารของประชากร
การสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ปีที่สำรวจ 2556 - 2561
จำนวนของผู้สูงอายุ จำแนกตามเขตการปกครอง เพศ และภาค
จำนวนผู้พิการในประเทศไทย
จำนวนผู้พิการจำแนกตามเพศและอายุ
การศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้พิการ
จำนวนของผู้สูงอายุ จำแนกตาม กลุ่มอายุ เพศ และภาค