NSO Interactive Dashboard
แนวโน้มของผู้สูงอายุ จำแนกตาม กลุ่มอายุ เพศ และภาค
แนวโน้มการอ่านหนังสือของประชากร จำแนกตามปี กลุ่มอายุ และเพศ
ผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ จำแนกโดย เพศ และกลุ่มอายุ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากร จำแนกโดยภาค เพศ และระดับการศึกษา
สถานการณ์สุขภาพของประชากร
123
1