NSO Interactive Dashboard

สถิติจำนวนราย และจำนวนหลังของผู้ได้รับอนุญาติให้ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรือน และ มิใช้อาคารโรงเรือน ตามภาคทั่วประเทศ