NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี 2551 - 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 23-05-2566
2ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส 2554 - 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 07-03-2566