NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 2557 - 2564 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 16-09-2565