NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย 2555 - 2564 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 17-02-2565