NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก 2553 - 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 01-06-2565
2สถิติการจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก จำแนกตามกฎหมายการจดทะเบียน 2553 - 2564 กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 10-05-2565
3สถิติการจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก จำแนกตามสถานะรถที่จดทะเบียน 2553 - 2564 กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 10-05-2565