NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากรและครัวเรือนไทย รายไตรมาส 2564 - 2565 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 27-06-2565
2สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากร และครัวเรือนไทย 2553 - 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30-11-2564