NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นรายจังหวัด 2554 - 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 29-08-2565
2สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย จำแนกตามประเทศถิ่นที่อยู่ 2552 - 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10-02-2564
3สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย 2552 - 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10-02-2564