NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1ค่าใช้จ่ายทางการวิจัย และพัฒนาของประเทศไทย 2546 - 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 27-10-2565