NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สถิติการศึกษาในระบบโรงเรียนไทย ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค 2552 - 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 21-07-2565
2สถิติสถานศึกษา ครู/อาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค 2552 - 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 21-07-2565