NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สถิติบุคลากรและศาสนสถานทางศาสนาในประเทศไทย 2552 - 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 05-07-2565