NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สัดส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อประชากร 2552 - 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 08-08-2565