NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สถิติผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 2557 - 2563 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 07-12-2564