NSO Interactive Dashboard

ที่
รายการ
ปีข้อมูล
Reference
Update
1สถิติหญิงและชาย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากร (จากการทะเบียน) 2553 - 2564 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 04-02-2565
2สถิติหญิงและชาย ด้านประชากรจากการทะเบียน 2553 - 2564 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 04-02-2565