NSO Interactive Dashboard

สถิติเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย
สถานการณ์เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
สถิติการจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก จำแนกตามกฎหมายการจดทะเบียน
สถิติการจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก จำแนกตามสถานะรถที่จดทะเบียน
ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  รายไตรมาส
โครงสร้างกำลังแรงงาน
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย
สถิติหญิงและชาย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากร (จากการทะเบียน)
สถิติหญิงและชาย ด้านประชากรจากการทะเบียน
สถิติประชากรจากการทะเบียน
ปริมาณขยะมูลฝอย
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
สถิติผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากร และครัวเรือนไทย