NSO Interactive Dashboard

สัดส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อประชากร
สถิติคดียาเสพติดของประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
สถิติการปลูกข้าวของไทย
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก
สถิติบุคลากรและศาสนสถานทางศาสนาในประเทศไทย
สถิติเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย
สถานการณ์เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย  จำแนกตามประเทศถิ่นที่อยู่
สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัย และพัฒนาของประเทศไทย
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทย ระดับภาค จังหวัด
หนี้สินของครัวเรือนในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในประเทศไทย รายจังหวัด
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย รายจังหวัด