NSO Interactive Dashboard

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย
สถิติหญิงและชาย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากร (จากการทะเบียน)
สถิติหญิงและชาย ด้านประชากรจากการทะเบียน
สถิติเงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย
สถานการณ์เงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทย ระดับภาค จังหวัด
หนี้สินของครัวเรือนในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในประเทศไทย รายจังหวัด
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย รายจังหวัด
ปริมาณขยะมูลฝอย
โครงสร้างกำลังแรงงาน
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปี พ.ศ. 2551 - 2561
สถิติประชากรจากการทะเบียน
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 - 2560
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2554 - 2562