NSO Interactive Dashboard

การใช้อินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการ
แนวโน้มการอ่านหนังสือของประชากร จำแนกตามปี กลุ่มอายุ และเพศ
ผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ จำแนกโดย เพศ และกลุ่มอายุ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากร จำแนกโดยภาค เพศ และระดับการศึกษา
การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
สถานการณ์สุขภาพของประชากร
สำรวจที่พักแรม