NSO Interactive Dashboard

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  รายไตรมาส
ปริมาณขยะมูลฝอย
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัย และพัฒนาของประเทศไทย
สถิติคดียาเสพติดของประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นรายจังหวัด
สถิติการปลูกข้าวของไทย
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทย ระดับภาค จังหวัด
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในประเทศไทย รายจังหวัด
สัดส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อประชากร
หนี้สินของครัวเรือนในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
สถิติการศึกษาในระบบโรงเรียนไทย ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
สถิติสถานศึกษา ครู/อาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน)
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร