NSO Interactive Dashboard

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
สถิติบุคลากรและศาสนสถานทางศาสนาในประเทศไทย
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากรและครัวเรือนไทย รายไตรมาส
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก
สถิติเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย
สถานการณ์เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
สถิติการจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก จำแนกตามกฎหมายการจดทะเบียน
สถิติการจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก จำแนกตามสถานะรถที่จดทะเบียน
ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย
โครงสร้างกำลังแรงงาน
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย
สถิติหญิงและชาย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากร (จากการทะเบียน)
สถิติหญิงและชาย ด้านประชากรจากการทะเบียน
สถิติประชากรจากการทะเบียน
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร