NSO Interactive Dashboard

จำนวนของผู้สูงอายุ จำแนกตาม กลุ่มอายุ เพศ และภาค
แนวโน้มของผู้สูงอายุ จำแนกตาม กลุ่มอายุ เพศ และภาค
ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชากรกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติจำนวนราย และจำนวนหลังของผู้ได้รับอนุญาติให้ก่อสร้าง จำแนกตามปีทั่วประเทศ และภาค
การใช้อินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการ
แนวโน้มการอ่านหนังสือของประชากร จำแนกตามปี กลุ่มอายุ และเพศ
ผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ จำแนกโดย เพศ และกลุ่มอายุ
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากร จำแนกโดยภาค เพศ และระดับการศึกษา
การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
สถานการณ์สุขภาพของประชากร
สำรวจที่พักแรม
123
1